“राष्ट्रियताका नाममा जनतालाई दास बनाउने ?” नेपालको प्रश्न

sf7df8f}F @(a}zfv M ;+3Lo ;+;b, cGt/f{li6«o ;DaGw ;ldltsf] ;f]daf/ l;+xb/af/df a;]sf] a}7sdf dQmJo JoQm ub}{ g]skf jl/i7 g]tf dfwjs'df/ g]kfn . a}7sdf ef/t4f/f lnk'n]s If]qdf lgld{t ;8s ;DaGwdf 5nkmn ePsf] lyof] . tl:j/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियताका नाममा जनतालाई दास बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।

आइतबार माओवादीको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रियताको विषयमा दलहरुबीच एकता आवश्यक भएपनि राष्ट्रियताका नाममा जनतालाई दास बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । अध्यक्ष नेपालले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको भन्दै अब जनतालाई सुशासन दिनुपर्ने जिकिर गरे । नेपाललाई अगाडि बढाउने पर्याप्त स्रोत साधन रहेको भन्दै उनले सबैभन्दा पहिला मुलुकको भ्रष्टचार अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको इतिहास अब पछाडि नफर्किने तर नेताहरूले पनि जनताको विश्वास जित्न नसकेकाले यसको समिक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष नेपालले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने विषयमा वृहत्तर छलफल गर्न जरुरी रहेको पनि धारणा राखे ।