कोभिड–१९ सम्बन्धी आदेश जारी, अवज्ञा गरेको पाइएमा कारवाही