एमसीसी अमेरिकी सहयोग नभई विष भएको प्रेम सुवालको आरोप

ljw]os c:jLs[t ul/of]; eGg] k|:tfj /fVb} ;f+;b ;'jfn ;+3Lo ;+;bcGtu{t k|ltlglw;efsf] laxLaf/ a;]sf] a}7sdf s[lif tyf kz'kG5L ljsf;dGqL rqmkf0fL vgfnn] k|:t't u/]sf] hLjgfzs ljiffbL Joj:yfkg ljw]os c:jLs[t ul/of]; eGg] k|:tfj /fVb} ;f+;b k|]d ;'jfn . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी कुनै हालतमा पनि संसदबाट पारित हुन नहुने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने क्रममा एमसीसी अमेरिकी सहयोग नभई विष जस्तो भएको भन्दै कुनै हालतमा पनि संसदबाट पारित हुन नहुने बताएका हुन् । उनले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आएको परियोजना स्वीकृत गर्न नसकिने जिकिर गरे । त्यस्तै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेस नै नभएको अवस्थामा भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत शंकर शर्माले त्यसको समर्थन गरेको भन्दै फिर्ता बोलाउन माग पनि सुवालले राखे ।

सुवालले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेजीको माग समेत गरे ।