सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी दीक्षित गराएर त्रिविले बनायो विश्व किर्तिमान

;f]daf/ nlntk'/sf] k'Nrf]s OlGhlgo/ SofDk;df lqe'jg ljZj ljBfnosf] $$cf}+ bLIffGt ;df/f]xdf pkl:yt ljwfyL{x? . t:jL/ M rGb|snf If]qL, /f;;

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी दीक्षित गराएर विश्व किर्तिमानी कायम गरेको छ। एकैपटक सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी दीक्षित गराएर ‘गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड’ले विश्वविद्यालयलाई प्रमाणपत्र दिएको हो।

यो वर्ष त्रिविबाट ७३ हजार सात सय ४९ विद्यार्थी दीक्षित हुन योग्य थिए। आज त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालामा भएको ४९औँ दीक्षान्त समारोहमा १२ हजार चार सय १५ विद्यार्थी दीक्षित भएका विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

‘गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड’ले विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसाललाई विश्वरेकर्डको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको छ। आजको दीक्षान्त समारोह अवलोकन गर्न ‘गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड’का प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए।